Sociedade Bíblica do Brasil

A Bíblia em Pomerano - João 3.14-21

14 — Zou as Mozes, ina dröicha yeichant, dai zilba xlann houch buóót hét, zou mut dai Gotes Yonn ouk houch buóót vara, 15 tam dat dai ala vat an ém löiva, dat evichas lévan héva. 16 Vail Got hét dai veilt zou liibt, dat hai zina aichna Yonna yéft hét, tam dat yeira ainzich vat an ém löift, nich dout blift, óva dat evichas lévan hét. 17 Vail Got hét zina Yonna xikt tam dai veilt riéran un nich tam richtan. 18 — Dai vat löift am Yonn vaat nich richt; óva dai vat nich löift is al richt, vail löift nich an Got zim ainzicha Yonn. 19 Un zou vaat dai richtunnk mókt: Got hét dat licht upt veilt xikt, óva dai lüia vula laiva dai düstaheit, vail móka dat vat xlécht is. 20 Vail ala vat dat xléchtas móka, héva vut uóva dat licht un rüka dó fuó ut, tam dat ka dai xléchta daila za xal vat zai móka. 21 Óva dai vat léva ina vórheit, zuiga dat licht, dat dat gans klóó zain xal vara dat én zachan mókt zün zous Got zia vila is.

Passagens bíblicas relacionadas

João 3.14 - João 3.21
Sociedade Bíblica do Brasilv.4.19.0
SIGA A SBB: